Bạn đang ở: Tin tức

Phối hợp tổ chức Hội thi " Nhà nông đua tài"

Email In PDF.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                         Số:   295    /SVHTTDL-NVV

             V/v phối hợp tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày  03    tháng  5  năm 2012

                          Kính gửi:

                                            - Trung tâm Văn hóa tỉnh;

                                            - Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố.

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2009 - 2014; theo đề nghị của Hội Nông dân tỉnh tại Công văn số 826/CV/HNDT ngày 27/4/2012 về việc phối hợp  tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố phối hợp, hỗ trợ Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tại cơ sở và tham gia Hội thi cấp tỉnh.

Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" ở cấp tỉnh; chấm chọn và hướng dẫn tập luyện các tiết mục  tham gia Hội thi toàn quốc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Lưu: VT, NVVH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Văn Hàm