HƯỚNG DẪN Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HND Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa III) về công tác tư tưởng - văn hóa

Email In PDF.
   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG NAM                                                                      Tam Kỳ, ngày  26  tháng 12 năm 2013
                     *
Số:   10      -HD/HNDT
HƯỚNG DẪN
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HND
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa III) về công tác tư tưởng - văn hóa

Thực hiện Hướng dẫn số 1055 –HD/HNDTW ngày 8 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02 -NQ/HND Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa III) về công tác tư tưởng - văn hóa, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổng kết với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong 15 năm qua về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Tìm ra những giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trong tình hình mới.

2. Việc tổng kết là cơ sở thực tiễn khoa học để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hội nhập quốc tế.

3. Tổng kết Nghị quyết cần tiến hành nghiêm túc ở các cấp Hội, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

II. Nội dung

1. Đánh giá bối cảnh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết: Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn liên quan đến thực hiện Nghị quyết, tư tưởng, hành động của hội viên, nông dân trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng (gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “tăng cường sự đổi mới của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”), chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết và các phong trào của Hội, các cuộc vận động do Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến đời sống nông dân, nông thôn.

2. Đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết, việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết ở các cấp Hội; các văn bản, chương trình, kế hoạch được ban hành; các hội nghị chuyên đề thuộc chuyên môn, nghiệp vụ tư tưởng – văn hóa; kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên.

3. Định hướng công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trong tình hình mới.

4. Khen thưởng: Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp nào tổng kết cấp đó khen thưởng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Hội Nông dân tỉnh

- Giao cho Ban Tuyên huấn làm thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị tổng kết.

- Ban Kiểm tra phối hợp với Ban Tuyên huấn chuẩn bị công tác khen thưởng.

- Văn phòng đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị tổng kết.

- Thời gian tổng kết tổ chức trong tháng 4/2014

2. Đối với các Huyện, thành phố

Căn cứ Hướng dẫn này, Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch và thời gian quy định (Thời gian tổ chức tổng kết cấp huyện, thành phố trước ngày 20/3/2014). Sau khi tổng kết các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo gửi về Hội Nông dân tỉnh (thông qua Ban Tuyên huấn) trước ngày 31/3/2014.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02 –NQ/HND Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa III) về công tác tư tưởng – văn hóa, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên huấn Hội NDVN ( báo cáo);                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ( báo cáo);                                                
- CT, các PCT, các ban,VP Hội Nông dân tỉnh;                                                                             (đã ký)
- 18 huyện, thành Hội;
- Lưu VT,TH
 
 
                                                                                                                                                     Lê Thị Minh Tâm

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: